קלוקית - אפליקצית שעון נוכחות סלולרית

תקנון השימוש במערכת ניהול נוכחות סלולרית - clockit

"לקוח" כאמור בתקנון זה הינו גולש שהינו:

 • תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל או שותפות רשומה הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.
 • בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, ואשר הונפק בישראל.
 • בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 • מרגע התחברות למערכת, הינך מסכים לתנאי השירות והשימוש במערכת.

"החברה" כאמור בתקנון זה הינה חברת קודאו תוכנה בע"מ ח.פ. 514514199

"האתר" כאמור בתקנון זה היינו אתר הבית והמכירות של החברה: clockit.co.il

 1. תקנון זה נועד להסדיר היחסים בין הלקוח ובין החברה בכל הקשור בפעולות באתר וכל הפעולות הנעשות באתר כפופות לאמור בתקנון זה ועל כן הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את מכלול האמור בתקנון טרם ביצוע רכישה באתר.
 2. רק לקוח כמוגדר לעיל רשאי לבצע פעולה ו/או פעולות לרבות רכישה ו/או רכישות באתר באופן המתואר להלן.
 3. באתר יוצגו מוצרים ו/או שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת את מחיר המוצרים.
 5. מדיניות שילוח - הלקוח מתחיל לקבל את השירות מיד אחרי ההרשמה בדף האתר הראשי ואישור הדוא"ל שמקבל מהחברה בעת ההרשמה
 6. אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
 7. בעת הצעה לרכישת המוצר, ימסור הלקוח את שמו, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת למשלוח (מספר בית, מספר דירה, קומה, מספר כניסה) מספר טלפון ומספר פקס (אם יש) מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי תוקפו של כרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטו באתר במסגרת ההזמנה (להלן: "תשלומים")(להלן: "מידע").
 8. המידע ישמר על ידי החברה במאגר מידע המועבר בפרוטוקול מאובטח ומוצפן.
 9. אחריות וזמינות השירות - מערכת clockit מבוססת טכנולוגיית אינטרנט ואנו תלויים בספקי השירות בנושאי זמינות השרת, קבלת המיקום ושמירת היסטוריית נתונים. אנו ממליצים לשמור את המידע הנקלט במערכת באמצעות הורדת קבצי xls ודוחות מפורטים כדי לספק גיבוי נוסף למידע השמור בשרתי המערכת. בשום מקרה, clockit לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במערכת. אחריותה היחידה של clockit הינה כמפורט בתקנון זה.
 10. בכפוף לצו בית משפט, החברה תעשה מירב מאמציה על מנת שהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים למעט עובדיה, חברת כרטיסי האשראי, גופים אחרים הנחשפים למידע לצורך מימוש הצעתו של הלקוח כאמור וכן גופים שמתוקף הדין ו/או תפקידם מפקחים על המתרחש באתר לרבות הממונים על ניהול ענייניה הכספיים והמשפטיים של החברה.
 11. במקרה שהפרטים שיועברו על ידי הלקוח ימצאו שגויים בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, שמורה לחברה הזכות לפסול את ההצעה או לקבלה עם תיקון השגיאה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. אם וכאשר תקבל החברה הצעת הלקוח לרכישת מוצר ו/או שירות, הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו/או השירות בגינו הציע הצעתו. התשלום יתבצע באופן מיידי ו/או במועד הוצאת החשבונית.
 13. אם הלקוח יבקש לשלם בתשלומים יחויב הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות.
 14. ביטול עסקה –בהתאם לחוק הגנת הצרכן , הלקוח רשאי לבטל העסקה ולהפסיק לקבל שירות אחרי שמודיע לנו על כך בדף יצירת קשר באתר
  • אם טרם זוכה חשבון העוסק, יבטל את החיוב
  • אם זוכה חשבון העוסק, העוסק ישיב לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת האשראי על ביטול העסקה וחברת האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית
  • על אף שהתקנות מחייבות לזכות את הצרכן ב“סכום החיוב“ לעוסק זכות לנכות מן התמורה את דמי הביטול ועמלת סליקה
 15. החברה שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת.
 16. השימוש בשירות נעשה באחריותך בלבד. מידע אודות מיקום החתמת נוכחות(באמצעות טלפון חכם) עלול להיות בלתי מדויק. המידע מתקבל באמצעות שימוש באיכון המכשיר בעזרת מקלט GPS של המכשיר ודיוק המיקום תלוי באיכות המקלט והמידע המגיע משירותי המיקום. שירותי המקום מתקבלים ממספר מקומות כגון: מפות גוגל, ראוטרים, אנטנות wifi ואנטנות סלולריות. אנו עושים מאמצים כדי להעניק מיקום מדויק, אך אין אנו אחראים לקוארדינות המתקבלות משרתי המיקום ואנו מציגים אותם כמות שהם.
 17. שימוש במערכת נוכחות - Clockit, אינו מאפשר לך להעתיק, להפיץ, להציג ולבצע בפומבי מידע ותוכן המופיע באתר. בכפוף לכך, בסיס הנתונים של השירות הוא קניינה של החברה ואין להשתמש בהם אלא לצרכים פרטיים ולא מסחריים בלבד.
 18. זמינות השירות ושמירת המידע- מערכת Clockit מבוססת טכנולוגיית ענן ואנו תלויים בספקי השירות בנושאי זמינות השרת, קבלת המיקום ושמירת היסטוריית נתונים. אנו ממליצים לשמור את המידע הנקלט במערכת באמצעות הורדת קבצי xls ודוחות מפורטים כדי לספק גיבוי נוסף למידע השמור בשרתי המערכת. בשום מקרה, Clockit לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במערכת. אחריותה היחידה של Clockit הינה כמפורט בתקנון זה.
 19. שירות שעון נוכחות Clockit - הינו בתשלום והשימוש בו באחריותך בלבד. עם זאת, Clockit ו/או מי מעובדיה, מנהליה בעלי מניותיה, יועציה ו/או מי מטעמה (לעיל ולהלן: (Clockit לא ישאו בחבות כלשהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישים, מכל סיבה שהיא, בקשר עם מוצרי ו/או שירותי Clockit והנך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את Clockit מכל אחריות מכל סוג שהיא, לכל תוצאה הנובעת מהשימוש במוצרי ו/או שירותי Clockit, לרבות (אך לא רק) בגין כל הפסד, אבדן רווח, פגיעה במוניטין, תשלום, הוצאה ו/או נזק, ישיר או עקיף, ממוני או בלתי-ממוני.
 20. בכל מקרה אשר בו, מחמת עליון, נבצר על החברה לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם. "כוח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות , מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג, העדר ו/או אי זמינות של המוצר במשק מסיבה כלשהיא.
 21. אם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן).
 22. במקרים המנויים בסעיף 15 ו-16 לעיל ובמקרים אלו בלבד ועל אף האמור לעיל, תשיב החברה ללקוח כל סכום ששולם על ידו.
 23. הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והיינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו.
 24. כל הזכויות שמורות לClockit. אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת Clockit מערכות לניהול זמן ונוכחות.